ASSEMBLEA

CONVOCATORIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL

DE L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN D'OLOT

 

Dia: Dijous 4 de maig de 2023

Hora: A les 17 hores

Local: Casal Cívic i Comunitari

Lloc: C/ del Bisbe Lorenzana 2, Olot

 

ORDRE DEL DIA

 

Benvinguda President

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l'acta anterior.
  2. Donar compte de la memòria anual de les diferents seccions.
  3. Proposicions i propostes que formulin per escrit els socis o els components de la Junta Directiva, les quals hauran d'ésser presentades com a mínim cinc dies abans de la celebració de l'assemblea.
  4. Informe president.
  5. Quota social i normativa entrada socis.
  6. Proposta canvi estatuts de l’Associació.
  7. Informe econòmic de l’Associació.
  8. Informació activitats 25è aniversari.
  9. Precs i preguntes.

 

ASSOCIACIÓ GENT GRAN OLOT         

Manel Moreno

President