NOTES INFORMATIVES

06/10/2020

1-Retorn de l’import d’activitats no cursades des del març fins al juny 2020

Dilluns i dimarts de 10 a 12, durant tot aquest mes d’octubre es procedirà a retornar els
diners a qui no va venir el dia que tenia assignat.

2-Cobrament de quotes i rebuts de banc retornats.

Dilluns i dimarts de 10 a 12, durant tot aquest mes d’octubre es procedirà a cobrar les
quotes dels socis d’aquest any 2020 de les persones que no les han pagat en efectiu o han
retornat el rebut del banc.
Si no vénen a pagar s’entendrà que no els interessa ser socis de l’Associació i se’ls donarà
de baixa.

La Junta de l’Associació
0ctubre 2020